Суудлын машин 

Бүтэн - 12000

Гадар - 7000

Мотор - 10000-12000

Тааз - 10000

Шал - 10000

Суудал - 10000

Хавтас - 8000

Бохирдол - 5000

Мэдээлэл алга байна.